Regulamin obiektu
"RANCHO"

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające i korzystające z usług Obiektu.
 2. Doba w pokojach rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu, inne godziny przyjazdu i wyjazdu są do ustalenia z właścicielem obiektu.
 3. W przypadku późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane żadne zniżki.
 4. Warunkiem rezerwacji pokoju jest wpłacenie opłaty w wysokości 30% ceny za pobyt w terminie 3 dni od daty rezerwacji e-mailowej lub telefonicznej, brak wpłaty we wskazanym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.  Opłata podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia należnego za pobyt.
 5. Opłatę wskazaną w punkcie 4 niniejszego regulaminu należy wpłacić na rachunek bankowy podany na stronie internetowej obiektu  www.ranchozakopane.pl
 6. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 30 dni przed określonym w rezerwacji dniem rozpoczęcia pobytu, opłata o której mowa w punkcie 4 niniejszego regulaminu nie podlega zwrotowi. W takim przypadku istnieje możliwość przesunięcia pobytu tylko w sytuacji kiedy rezerwacja była dokonana poza sezonem.  Jeżeli nowy termin wypada w sezonie w którym obowiązują wyższe ceny za pobyt, wymagana będzie dopłata różnicy w cenie.
 7. Opłaty za rezerwację i pobyt pozostają niezmienione w przypadku opóźnienia lub skrócenia pobytu z przyczyn leżących po stronie gości tj. powodów osobistych, trudności komunikacyjnych, złych warunków pogodowych itp.
 8. Rozliczenie za rezerwację następuje w dniu przyjazdu gości.
 9. Po przybyciu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości w celu zameldowania.
 10. Taksa klimatyczna pobierana jest z góry za cały okres pobytu, w kwocie ustalonej na dany rok przez Urząd Gminy.
 11. Obowiązujące ceny są cenami za dobę, za pokój.
 12. Pokój nie może być zamieszkały przez większą ilość osób niż zgłoszona w rezerwacji.
 13. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną w razie powstania jakichkolwiek szkód w trakcie pobytu (szkód powstałych z ich winy lub winy odwiedzających ich osób).
 14. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.
 15. Jadalnia dostępna jest codziennie do godziny 22:00.
 16. Osoby niezameldowane, nie mogą przebywać na terenie obiektu bez zgody właścicieli.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i komfort pobytu Gości, dzieciom nie wolno biegać i hałasować na korytarzach oraz schodach. Naszych małych podopiecznych zapraszamy do kącika zabaw przy jadalni.
 18. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
 19. Osoba naruszająca postanowienia Regulaminu obowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń właścicieli lub personelu Obiektu.
 20. W przypadku niezastosowania się do poleceń właścicieli lub personelu Obiektu lub dalszego naruszania postanowień Regulaminu, właściciele Obiektu zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług oraz zażądania natychmiastowego opuszczenia Obiektu przez osobę naruszającą te postanowienia bez zwrotu dotychczas uiszczonych przez nią opłat.
 21. Na terenie obiektu znajduje się bezpieczna przechowalnia sprzętu ( narty, snowboardy, rowery, wózki ).
 22. Wynajem Pokoi Rancho nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
 23. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby obiektu Wynajem Pokoi Rancho.